Konkurs dla Seniorów

Szanowni Państwo!
Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza wszystkich Seniorów naszego Miasta do wzięcia udziału w konkursie artystycznym.
Konkurs został zaplanowany w związku z obchodzonymi corocznie Dniami Seniora w Mieście. Celem konkursu jest artystyczne pokazanie, w jaki sposób Seniorzy radzili sobie w czasie obowiązującego stanu epidemicznego związanego z koronawirusem.
Konkurs realizowany będzie w trzech kategoriach:
Kategoria Fotografia – obejmuje wykonanie 1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarze A 5 lub A4.
Kategoria Praca Plastyczna – obejmuje wykonanie 1 pracy związanej z tematyką konkursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno) w formacie A3 lub A4, w dowolnie wybranej technice.
Kategoria Wiersz lub Proza poetycka – obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą 3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego o charakterze poetyckim, który nie przekroczy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest dostarczenie do dnia 14 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225 – prac artystycznych oznaczonych wyłącznie „Pseudonimem” wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym samym „Pseudonimem”, zawierającą wypełniony Formularz zgłoszenia z danymi osobowymi.
Wymagane dane osobowe winny być podane na Formularzu zgłoszenia – stanowiącym załącznik do Regulaminu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs artystyczny dla Seniorów Miasta Bielska-Białej w 2020 roku” oraz opatrzonej „Pseudonimem”.
Uczestnikiem Konkursu może być tylko nieprofesjonalny Twórca – osoba w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkująca na terenie Miasta Bielska-Białej, zgłaszająca 1 (jedną) pracę w dowolnie wybranej kategorii.
Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie na terenie Miasta Bielska-Białej, przekroczenie limitu ilości czy objętości prac, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii, niezachowanie określonej formy prac, przekroczenie terminu składania prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub kopercie – spowoduje dyskwalifikację uczestnika.
Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz oświadczeń i klauzuli RODO dostępne są na stronach internetowych: www.seniorzybielsko.pl https://bielsko-biala.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, piętro 2, pokój 223 lub 225.
Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492 lub 33 49 71 720, a także wysyłając wiadomość na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.
Z wyrazami szacunku
Beata Rozpędek
Inspektor
Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejski
tel. 33 497 14 92

Regulamin        zał. 1           zał. 2

 

Kochani Rok Akademicki 2019/2020 za nami.
Pandemia koronawirusa zatrzymała nas w domach,
nie możemy się spotkać aby podsumować działania Akademii.
Niech ten filmik, który przygotowała nasza koleżanka Ada
przypomni wspólnie spędzony czas.
Mamy nadzieję, że spotkamy się już we wrześniu.
Zarząd Stowarzyszenia Akademia Seniora